About Us

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
Charoen Pokphand Engineering Co.,Ltd. "CPE"  
 

ชื่อ  : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
จัดตั้ง  : วันที่ 31 ตุลาคม 2521
ทุนจดทะเีบียน  : 147 ล้านบาท

            เริ่มต้นทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรโรงสีข้าวระบบใหม่ ที่มีเทคโนโลยีที่ ทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย เครื่องจักรกลเกษตร ตลอดจนทำการผลิต ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนให้บริการด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและผลิต ได้แก่ โรงสีข้าว Satake เครื่องอบไซโล ไซโลคอนกรีต, ไซโลเหล็ก, ปัจจุบันบริษัทได้มุ่งเน้นให้บริการด้านงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และงานออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเฉพาะเครื่องจักรโรงสีข้าว Satake ทางบริษัทได้ร่วมทุนการผลิตกับบริษัท Satake Corporation ประเทศญี่ปุ่น ตั้งโรงงานผลิตเครื่องจักรโรงสีข้าว และอุปกรณ์ ยี่ห้อ “Satake” ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 วัตถุประสงค์ของบริษัท 

1. ทำธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตรโดยเน้นธุรกิจด้าน Post Harvest ได้แก่ -- การผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรโรงสี Satake ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวสูง
      -- กระบวนการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชด้วยเครื่องจักรทันสมัยด้วยเครื่องอบ KONSKIDE  เครื่องคัดขนาด Oliver  เครื่องคลุกยา Gustafson
      -- ระบบเครื่องอบ Dryer และเก็บรักษา Storage ของข้าว ข้าวโพด และเมล็ดพันธุ์ โดยเป็นเอเย่นต์ของ Vicwest  Inc.  จากประเทศแคนาดา  จัดหน่าย Silo ยี่ห้อ  Westeel

2. ทำธุรกิจด้านการก่อสร้าง
      -- ดำเนินการออกแบบ
      -- เป็นที่ปรึกษา
      -- เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน , โรงงาน และ ไซโลคอนกรีต 

3. ทำธุรกิจที่ปรึกษาด้านข้าวและให้บริการด้านวิศวกรรมได้แก่

      -- การออกแบบด้านวิศวกรรม
      -- การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
      -- การประกอบและติดตั้งตลอดจนการทดสอบ และบริการหลังการขาย 

4. ยกระดับการพัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวในประเทศไทย 

5. ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เช่น Power Plant , Gasifier, เครื่องสกัดน้ำมันปาล์ม